COACHING

wg ICF (International Coach Federation) jest partnerską relacją, podczas której Coach wspiera Klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching ma formę regularnych spotkań – sesji, na których Coach pomaga Klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji. Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości narzędzi i ich zastosowania, wspiera Klienta w opracowaniu strategii realizacji celów i prowadzania zmian. Coach pomaga w samodzielnym identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód oraz dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości. Rola Coacha polega na stworzeniu nowej, często bardziej obiektywnej perspektywy na zagadnienie oraz dzieleniu się informacją zwrotną. Coachowie wychodzą z przekonania, że Klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie Coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które Klient już posiada.

Dzięki coachingowi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz podjęcie działań pozostaje w rękach Klienta.

Coaching nie koncentruje się bezpośrednio na redukowaniu psychicznego bólu ani na niesieniu pomocy w problemach psychicznych lub emocjonalnych.

MENTORING

to przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem - w przypadku mojej współpracy
z Klientem w zakresie Coachingu Przywództwa – z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowania kultury organizacyjnej firmy, w oparciu o sprawdzone standardy i dobre praktyki kultury organizacyjnej korporacji międzynarodowych (np. techniki zarządzania ludźmi, motywowanie i wyznaczanie celów pracownikom, ocena pracowników, informacja zwrotna, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzanie czasem).